Podatek CIT – na czym polega i kto go opłaca?

kalkulator

CIT, czyli podatek od dochodów osób prawnych dotyczy podmiotów, które podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Zaliczki muszą być opłacane co miesiąc lub co kwartał. Z uwagi na fakt, iż osoby prawne muszą prowadzić pełną księgowość, za rozliczenia odpowiada zazwyczaj biuro rachunkowe. Co warto wiedzieć o podatku CIT?

Najważniejsze informacje na temat podatku od dochodów osób prawnych

Na początek warto określić jakie podmioty są zobowiązane do płacenia wspomnianego podatku. Oprócz wymienionych wyżej spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń są to spółki kapitałowe w organizacji, spółki jawne, wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe (czyli jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, w którym są traktowane jako osoby prawne. Co jeszcze należy wiedzieć o podatku CIT?

  • Jednostki, których dotyczy CIT muszą rozliczyć się do końca trzeciego miesiąca roku po roku podatkowym. Jest to jednocześnie termin zapłaty podatku. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin rozliczenia przypada na 31 marca kolejnego roku.
  • W ciągu roku podatnicy są zobowiązani do wpłacania zaliczek do 20. dnia każdego miesiąca. Niektóre podmioty mogą wpłacać zaliczki co kwartał, wtedy termin przypada na 20. dzień każdego miesiąca następującego po kwartale.
  • Stawki CIT wynoszą 19% podstawy opodatkowania. Mali podatnicy oraz firmy, które dopiero rozpoczynają działalność płacą podatek 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Obniżona stawka dotyczy firm, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła 2 mln euro. To samo dotyczy małych podatników, których przychody inne niż z zysków kapitałowych nie były większe niż 2 mln euro. Stawka 9% obowiązuje też w pierwszym roku podatkowym firmy, które dopiero rozpoczęły działalność.

Co jeszcze warto wiedzieć o podatku CIT?

Biuro rachunkowe prowadzące pełną księgowość dla firm, których obowiązuje podatek CIT muszą obliczyć wysokość zaliczki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z innych źródeł przychodu, które zostały uzyskane w danym roku podatkowym. Należy zaznaczyć, że jeśli podmiot przekaże część dochodu na działalność statutową (m.in. naukową, kulturalną czy ochronę środowiska), jest on zwolniony z podatku. Zazwyczaj dotyczy to takich podmiotów jak fundacje, stowarzyszenia czy zrzeszenia.

Firmy, które mają swoją siedzibę oraz zarząd w Polsce płacą CIT od całości dochodów, niezależnie od tego gdzie je uzyskują. W przypadku jednostek niemających siedziby lub zarządu w Polsce, obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju. Biuro rachunkowe musi obliczyć również koszty uzyskania przychodów w CIT. Są to wszystkie wydatki, które podatnik musiał ponieść w związku z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. Do tej grupy zaliczają się także odpisy amortyzacyjne, opłaty leasingowe, darowizny oraz różnego rodzaju ulgi (m.in. na działalność badawczo-rozwojową, konsolidacyjną czy prozdrowotną). Biuro zajmuje się też złożeniem zeznania rocznego o wysokości dochodu. W tym przypadku składa się dokument CIT-8.